DE GELDERSE ACADEMIE IS EEN STICHTING ZONDER WINSTOOGMERK, VOLLEDIG AFHANKELIJK DONATIES. ZE ONTVANGT GEEN STRUCTURELE SUBSIDIE. BIJ DE DOELSTELLINGEN HOORT EEN ZO LAAG MOGELIJKE DREMPEL TOT PARTICIPATIE VAN DE DEELNEMERS EN BEZOEKERS. DAT WIL ZEGGEN DAT HET STREVEN IS ALLE EVENEMENTEN GRATIS TE LATEN ZIJN. HET IS DAAROM VAN BELANG DAT DONATIES AFTREKBAAR ZIJN VAN DE BELASTING BINNEN DE DAARVOOR GELDENDE REGELS.
VRIJWILLIGERS EN BESTUURSLEDEN WERKEN DAAROM OOK ONBEZOLDIGD.​


BELEIDSPLAN 2022-2023


Inleiding
De nieuwe Gelderse Academie is in 2011 ontstaan vanuit het idee een kader te vormen om lezingen en publiekscolleges te verzorgen. De naam is een knipoog naar de vroegere Geldersche Academie die van 1648 tot 1811 in Harderwijk gevestigd was. Harderwijker promovendi als de medicus Boerhaave en de plantkundige Carolus Linnaeus staan nog steeds bekend als belangrijke wetenschappers.
Vanuit die gedachte is in de afgelopen jaren jaarlijks een Studium Generale georganiseerd, zijn lezingen gegeven en een leergang Democratisch Burgerschap ontwikkeld. Daarnaast is, onder andere door de coronacrisis en naar aanleiding van vragen uit het publiek het idee geboren de Academie virtueel te herbouwen waarvoor een projectplan is gemaakt. Die crisis heeft ons veel hoofdbrekens gekost in financieel en organisatorisch opzicht omdat onze publieksactiviteiten steeds door de opeenvolgende lock downs werden getroffen.
Door de gestage groei en door als basis steeds uit te gaan van een vast programma is er een stabiele bezoekersgroep ontstaan, dat wil zeggen stabiel voor wat betreft de aantallen maar wisselend van samenstelling, afhankelijk van het onderwerp. Elke nieuwe activiteit wordt steeds verankerd in de organisatie voordat een nieuwe activiteit wordt opgezet.
Voor 2022-2023 zijn wij voorzichtig met publieke activiteiten in verband met de onzekere toekomst voor wat betreft de maatregelen tegen verdere verspreiding.

Missie 
De Gelderse Academie stelt wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen aan de orde  en draagt kennis over door het organiseren van lezingen, leergangen, symposia en een jaarlijks Studium Generale voor een breed publiek. Daarnaast is onderzoek van de historie van de Academie en verkenning van maatschappelijke ontwikkelingen een belangrijke component.

Visie
De opzet van de Gelderse Academie is om verbinding te veroorzaken. Verbinding tussen wetenschap en publiek, waarbij wij ons vooral richten op de alfa- en gammawetenschappen. De Bèta-kant wordt gedekt door het Harderwijker Science Café.
Maar ook verbinding tussen de maatschappelijke ontwikkelingen en publiek. De Academie kan inhoudelijke ondersteuning bieden door middel van kennisoverdracht en het doen van onderzoek, denk hierbij aan lezingen, colleges en leergangen. Voor wat betreft onderzoek komen we op het gebied van burgerwetenschappen (Citizen Science) waarbij vrijwilligers, al of niet met specifieke expertise, onderzoek doen naar maatschappelijke en historische fenomenen. Het gaat daarbij niet alleen om de resultaten van onderzoek, maar ook om deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers op hun eigen terrein, maar ook door wisselwerking van verschillende domeinen kennisontwikkeling op andere gebieden.

Strategie
Hoe bereiken we onze doelstelling van kennisoverdracht en kennisbevordering.
We zetten een robuuste organisatie neer door te zorgen voor langzame groei die stevig wordt ingebed in de Harderwijker en Noord-Veluwse samenleving. We doen dat door onafhankelijk te blijven, een langetermijnvisie voor te staan, te reageren op wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en altijd open te staan voor samenwerking met organisaties om ons heen. Steun ontlenen we aan onze doelgroep, een brede waaier van individuen en organisaties die per onderwerp bepalen waar zij aan mee doen of gehoor aan geven. Zij voeden ons actief met ideeën en geld om de activiteiten voort te zetten en uit te breiden.

Activiteiten
De publieke activiteiten van Gelderse Academie lopen van oktober tot en met maart van elk jaar. Voor dit seizoen van oktober 2021 tot maart 2022 staan in verband met corona een beperkt aantal publieke activiteiten op het programma. Het academisch jaar is in november 2021 geopend door middel van de Cleveringalezing, die de Academie samen met het Cleveringacomité Harderwijk jaarlijks organiseert.
Het voorgenomen Studium Generale over de invloed van militairen op de Veluwe is uitgesteld tot seizoen 2022-2023.
Er is een tweede leergang Democratisch Burgerschap ontwikkeld voor maatschappelijke leiders op de Noord-Veluwe. We hopen die te kunnen realiseren in het voorjaar van 2022.
In seizoen 2020-2021 is een uitgebreid projectplan gemaakt om in de toekomst te komen tot virtuele herbouw van de Academie, zowel de gebouwen als de inhoud zoals ontsluiting van de toenmalige bibliotheek, collegedictaten, promoties enz. Daarvoor wordt met verschillende partners en organisaties samengewerkt. Het is opgedeeld in verschillende deelprojecten waarvan dit seizoen met name in het teken staat van ontsluiting van het archief van de Academie in het Gelders Archief en de transcriptie van met name de 18e -eeuwse stukken. Het gehele plan is een langjarig traject dat zeker drie tot vier jaar zal beslaan.
Het door de corona onderbroken Studium Generale van 2020-2021 met als thema “Wie kunnen we (nog ) vertrouwen” hopen we in seizoen 2021-2022 nog af te maken.

Organisatie
Het bestuur bestaat uit vijf personen waarvan drie personen het dagelijks bestuur vormen. De samenstelling is als volgt: Ben van Noort, voorzitter, Johan Hijnberg, directeur/secretaris, Jan Peter Hijnberg, penningmeester. Zij vormen het dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er twee algemene bestuursleden, te weten Eef Wemes en Dick van Buren.
We werken met een twaalftal vrijwilligers in verschillende functies. Alle vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Zij krijgen een vergoeding voor gemaakte kosten en eventueel km vergoeding (€ 0,19/km). 
Onderdeel van onze visie is dat vrijwilligers elkaar kennen en jaarlijks fysiek bijeenkomen om zo een hecht netwerk te vormen. Door de coronacrisis is het daar tot nu toe niet van gekomen. In het voorjaar 2022 hopen we dat te kunnen organiseren.


Naam Stichting Gelderse Academie
Adres p/a Stationslaan 39, 3844 GA Harderwijk
E-mail gelderseacademie@gmail.com
website www.gelderseacademie.nl
Bank Rabobank NL18RABO 0119576287
RSIN 852597113
KvK 57476217
Contactpersoon penningmeester Anbi 06 11342547
Bezoekadres Catharinakapel, Klooster 1, 3841 EN Harderwijk
Bestuur B.A.A. van Noort, Voorzitter
               J. Hijnberg, Secretaris
               J.P. Hijnberg Penningmeester                   
                E.J. Wemes, Bestuurslid
                D.J. van Buren, Bestuurslid

​Het beloningsbeleid behelst de vergoeding van gemaakte onkosten en eventuele vacatiegelden voor bestuursleden volgens de richtlijnen vrijwilligersvergoedingen Belastingdienst met het daarbij behorende maximum.
De stichting Gelderse Academie heeft geen commerciële activiteiten om haar doelen te bereiken en verkrijgt haar inkomsten uit giften, donaties en subsidies.


Scroll naar boven
Ga naar de inhoud